Kategórie Produktov

Prihlásiť sa
info@hygart.sk +421 918 792 401

Sifo granulát 500g

Sifo granulát 500g

2.80€ s DPH 2.33€ bez DPH

Sifo je určený na čistenie sifónov umývadiel, výlevok, vani, WC a kuchynských drezov. Rozpúšťa kuchynské odpady, mastné usadeniny, vlasy

Dostupnosť:  Skladom
Kód Produktu: 07222

Zdieľať:

Návod na použitie:
Do sifónu nasypte 50-100 g SIFA a nalejte 1/2 l vriacej vody. (Upozornenie: Rozpúšťanie SIFA je sprevádzané búrlivou reakciou, preto dôkladne chráňte ruky a tvár pred poleptaním.) Nechajte pôsobiť 30 minút a spláchnite väčším množstvom vody. Pri silnejšom znečistení postup opakujte. Nepoužívajte na hliníkové potrubia. Obsahuje hydroxid sodný.

Upozornenie: Môže byť korozívna pre kovy. Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. Bezpečnostné upozornenie: Uchovávajte mimo dosahu detí. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú. Nevdychujte prach. Po manipulácii starostlivo umyte ruky vodou a mydlom. Noste ochranné rukavice, ochranné okuliare alebo ochranu tváre. Uchovávajte uzamknuté.

Zneškodnite obsah a obal v mieste zberu nebezpečného alebo špeciálneho odpadu.
Prvá pomoc: Po požití: Vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie. Okamžite volajte Národné toxikologické informačné centrum tel. č. 02/54774166 alebo lekára. Po vdýchnutí: Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a nechajte ho oddychovať v polohe, ktorá mu umožní pohodlné dýchanie. Po zasiahnutí očí: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite volajte Národné toxikologické informačné centrum tel. č. 02/54774166 alebo lekára. Pri kontakte s pokožkou (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou alebo sprchou

Tento produkt zatiaľ nikto nehodnotil.

Neurčené

Výroba hygienických a čistiacich prostriedkov

Všetky produkty tohto výrobcu

Zákazníci ktorí si zakúpili Sifo granulát 500g nakupujú aj